• תנאים

    תנאים

  • תנאים

    תנאים

  • תנאים

    תנאים

תנאים כללים

תנאים כללים לרכישת שירותי תיירות באתר החברה

מבוא

הזמנת שירותים

רישום לאתר זה ורכישת שירותי תיירות באמצעותו מאת אר סי איי ישראל (1999) בע"מ ("החברה") באמצעות אתר זה מהווה אישורו של המזמין להתקשרות עם החברה על פי תנאים אלו ובהתאם לכללי שירותי התיירות.       

מודגש בזאת שכל מזמין רשאי לקבל מהחברה וקודם להזמנתו מידע מהותי בכתב לגבי השירות בו הוא מעוניין, עותק מתנאים כלליים אלו ושל המידע המהותי על ספקי השירותים באמצעות פניה בכתב לחברה או הורדתם מאתר זה.

סוכנות נסיעות

החברה מפעילה סוכנות נסיעות ומעניקה שירותי נסיעה ללקוחות בכח ובפועל גם באמצעות האינטרנט. שירותי החברה הינם תיווך בין המזמין לבין מעניקי השירות בפועל כגון מובילים אוויריים, מעניקי שירותי קרקע (שירותי לינה, שירותי הסעה, שירותי הדרכה וכדומה), שירותים ייחודיים ולרבות סוכני נסיעות אחרים המארגנים קבוצות, נופשונים וכדומה ("ספקי שירותים").

החברה אינה מספקת בעצמה שירותי תיירות שכולם מוזמנים על ידה מספקי השירותים, על פי זמינותם ועל פי מידע המתקבל מספקי השירותים ועל כן אינה אחראית לביצוע או קיום השירות בפועל.   

המידע הכלול באתר זה על שירותי התיירות התקבל ומתבסס על מידע שהתקבל מספקי השירותים השונים ויועבר למזמינים במלואו. החברה אינה ולא תהייה אחראית מעבר להעברת המידע שקיבלה מספקי השירותים למזמינים.     

ההזמנה

בהזמנת שירותי תיירות מהחברה המזמין יפרט את בקשתו והמידע הרלוונטי לה והחברה תפנה את הבקשות לספקי השירותים לרכישת השירותים המבוקשים מהם על ידי המזמין. לאחר קבלת אישור המזמין לפרטי הזמנתו החברה תזמין את השירותים מספקי השירותים על פי הפרטים שהתקבלו מהמזמין, תעביר את מלוא פרטי ההזמנה לספקי השירותים וכן תעביר את התשלומים בגינם ותמשיך ותלווה את ההזמנה על מנת להבטיח את הפרטים המבוקשים על ידי המזמין.      

מוטעם בזאת שכל הזמנה מהחברה תלויה באישור ספקי השירותים. כל עוד לא התקבל אישור ספק השירותים להזמנה ההזמנה היא על תנאי. רק לאחר אישור ספק השירותים תודיע החברה למזמין, בנפרד, על אישורה בטלפון או במייל או בפקסימיליה ואם ניתן ביחד עם עותק מאישור ספק השירות. כל עוד ההזמנה לא אושרה על ידי ספק השירות ועל ידי החברה היא אינה מחייבת.           

במקרה שלא ניתן אישור מלא לבקשה או להזמנה על תנאי או לחלק ממנה, לא יחויב המזמין עד לקבלת אישור למלוא פרטי ההזמנה. במקרה בו לא יתקבל אישור מלא של כל הפרטים במשך שלושה (3) ימי עבודה תתבטל ההזמנה מאליה אלא אם המזמין יאשר מפורשות הסכמתו להמתנה ארוכה יותר לקבלת אישורי ספקי השירותים כולם.       

כל הזמנת שירותי תיירות מאתר זה תהא לפרטים ולשירותים הכלולים בהזמנה מסוימת ובה בלבד ללא קשר לשירות אחר או נוסף מחוצה לה. התשלומים בעבור הזמנה מסוימת יהיו בעבור אותה הזמנה בלבד.

שינויי מחירים

שינויים באגרות או היטלים או מסים המוטלים על פי חוק לרבות היטלי בטחון, דלק וכדומה, ממועד ההזמנה ועד למועד הספקת השירותים יחולו על המזמין ועליו לשלם ההפרש עד למועד הספקת השירותים בפועל, לחברה או לספק השירות במישרין.

לאחר שיתקבלו אישורים סופיים מספקי השירותים המחירים שיאושרו יהיו סופיים. יחד עם זאת מודגש ייתכנו שינויים במחירי השירותים, לפי דרישת ספקי השירות או מסיבות אחרות, בין מועד ההזמנה ובין מועד האישור. במקרה שיחול שינוי כזה יימסר על כך למזמין ומאחר וההזמנה לא אושרה יכול המזמין לבטלה ללא כל חיוב נוסף.

החברה אינה אחראית לתקלות או שיבושים בלתי צפויים או שאינם בשליטתה בין מצד ספקי השירותים ובין מצד גורמים אחרים אלא אם ידעה עליהם בפועל קודם לאישור ההזמנה.   

אחריות וביטוח

החברה אינה אחראית לנזקים שנגרמים לנוסעים או טיילים לרבות נזקי גוף, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם במהלך טיסה או שהייה בחו"ל עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה,, אשפוז, הוצאות רפואיות, הריון, אובדן מטען או מסמכים או כרטיסי טיסה או דרכון וכדומה. מומלץ למזמינים לרכוש ביטוח ההולם למטרותיהם וצרכיהם. ניתן לרכוש ביטוח אישי ומטען, בנפרד,  גם בסיוע משרד הנסיעות של חברתנו.      

אשרות וטיסות לחו"ל

דרכון ואשרות

בעל דרכון ישראלי נדרש, על פי חוק, לצאת ולהיכנס מישראל לפי דרכונו זה, שחייב להיות תקף לשישה (6) חודשים לפחות ממועד הטיסה. על כל מזמין החובה לברר ולהצטייד, במידת הצורך, באשרות כניסה לכל מדינות היעד.      

על בעלי דרכונים זרים לבדוק האם יש הם חייבי ויזה למדינות היעד ואם בעת הכניסה למדינת היעד הדרכון תקף. כן עליהם להתעדכן בשגרירות הרלוונטית אן חלים נהלים חדשים ותוקפם.

בעלי דרכונים אירופאים היוצאים לארה"ב חייבים ברישום של  72 שעות מראש באתר של רשות ההגירה של ארה"ב שכתובתה באינטרנט היא:.http://esta.cbp.dhs.govנוסעים שלא יבצעו את הנוהלים המחויבים על ידי ארה"ב, לרבות רישום כאמור, לא יהיוה זכאים להחזר או פיצוי כלשהם.

בידוק בטחוני

שירותי טיסות כרוכים בבידוק בטחוני ועל המזמין להתייצב זמן הולם מראש לצרכי הבידוק הביטחוני, בדרך כלל כשלוש שעות טרם טיסה לחו"ל.

טיסות לחו"ל

המידע על טיסות באתר זה התקבל מהמובילים האוויריים ומוצג בהסתמכות עליהם.

טיסות הכלולות בחבילות נופש הן טיסות שכר. רישום והזמנת חבילות נופש כולל הזמנת טיסת שכר. יש לאשרר טיסות שכר בחזרה לישראל בהתאם ועל פי הוראות המוביל האווירי בפועל לרבות אלו הנקובות על גבי הכרטיס, בדרך כלל לפחות  72 שעות לפני הטיסה.     

על כל מזמין לבדוק ולוודא כי השמות המופיעים בכרטיסים תואמים את השמות כפי המופיעים בדרכונים. אי התאמה שלא תטופל עלולה לגרום לחיובים הנובעים משינוי שם על ידי המוביל האווירי.

מארגני חבילות נופש, טיסות שכר ומובילים סדירים שומרים לעצמם זכות לשינוי שעות טיסה, שינוי זהות המוביל בפועל, מספר טיסה וכדומה וטיסת שכר  אינה כולל התחייבות לטיסה מסוימת. פרטי הטיסות המחייבים הם אלו הנקובים בכרטיסי הטיסה בלבד, גם אם חל שינוי לעומת כל מסמך אחר אלא אם תימסר למזמין הודעת שינוי מפורשת מהחברה או מהמוביל האווירי. אין בדברים אלו כדי לגרוע מזכויות המוקנות למזמין כחוק במקרי שינוי או ביטול טיסות.

מובילים אוויריים שונים עשויים לחייב בתוספת עלות בעבור כבודה אישית בקטעי טיסות מסוימות ועל כל מזמין לוודא זאת בעת הזמנתו, מראש.

טיסות מקומיות

המידע על טיסות מקומיות באתר זה התקבל מהמובילים האוויריים ומוצג בהסתמכות עליהם.

טיסות פנים בישראל מבוצעות על ידי כל מוביל אווירי על פי התנאים שקבע ובאחריותו, כולל לשינויים, עיכובים, ביטולים, נזק או אובדן לגוף או למטען ובחלקם מודגשים על גבי הכרטיס או בנלווה להזמנה.

טיסות מקומיות כפופת לבידוק ביטחוני ומחייבות הצגת תעודת זהות והתייצבות של לפחות שעה מראש. לטיסות אל ומאת נתב"ג שעה וחצי מראש לפחות.במקרי איחור לבידוק ביטחוני או לטיסה המוביל האווירי אינו חייב לעכב טיסה, עשוי לחייב המאחר בנזקי המוביל ולא יחויב בהשבת עלות הטסה.

מטען יד לטיסת פנים מוגבל ל-10 ק"ג בתא המטען ול-5 ק"ג בתא הנוסעים. 

שונות

המזמינים מתבקשים לאיית את שמות הנוסעים בדייקנות. שינוי שם בכרטיסי שכר עלול לחייב בעלות נוספת ובסדירות - בחלקן לא ניתן לשנות שם - ובחלקן וייתכן ביטול הזמנה, על כל הכרוך בכך, וביצועה מחדש.

בתי מלון

בבתי מלון, לרבות אתרי נופש, יחידות אירוח, דירות נופש וכדומה, קיימים סוגי חדרים שונים שעלותם שונה. אתר זה מציע חדרים ובצידם עלויות ל"חדר רגיל", לשהות של שני בוגרים, אלא אם נקוב אחרת ומפורשות. המידע על בתי המלון שלהלן מובא לנוחות, לפי המקובל, אך אינו חל בכל אתר או מדינה.

דרוג בתי המלון ומחירי השירותים השונים במלונות, ביחד עם נתוני הזמינות לחדרים והמחירים, מובאים בהסתמך על המידע של ספקי השירותים, משתנים מעת לעת ומותאמים למקובל בכל מדינת יעד לפי כלליה. המחיר הקובע הוא הידוע במועד ההזמנה והוא כפוף לאישור ספק השירות בעת אישור ההזמנה. בחדרים רגילים המיועדים ליותר משני אורחים בדרך כלל הלינה על ספות נפתחות או מיטות מתקפלות.

פרטי האירוח המקובלים במלונות הינם: BB- לינה וארוחת בוקר; HB- חצי פנסיון (ארוחת בוקר וארוחה אחת נוספת); FB- פנסיון מלא (שלוש ארוחות); AI- הכל כלול (שלוש ארוחות, שתיה קלה ונלוות שאינן קבועות על פי שיקול דעת המלון). שעות הכניסה המקובלות לחדרים הינן החל משעה 14:00 ואילך ושעות היציאה עד 11:00. מספר ימי השהייה במלון מחושב לפי מספר הלילות וללא קשר לזמן השהייה בפועל ביום ההגעה או ביום העזיבה (הנובע ממועדי טיסות וכדומה).

שיבוץ חדרים ותפעול המלון ושירותיו הינם בשיקול דעת המלון. במקרה שמוזמנים מספר חדרים לא ניתן להבטיח שכל הדרים ישובצו בסמיכות.          

תפעול ותקינות המערכות במלון, כולל מיזוג אויר, רמת השירות, המזון וכדומה הינם באחריות המלון בלבד. בחלק מבתי המלון שירותים מסוימים הם עונתיים, אינם פעילים בכל ימות השנה והנהלת המלון עשויה להפסיקם חלקית או במלואם. ייתכנו שיפוצים או בנייה בלחלק ממבניה המלון או בסמוך למלון וכן רעש ממקורות שכנים למלון. לחברה אין ידיעה על שיקולי המלון בשיבוץ חדרים ולא יכולת להשפיע עליהם, אינה יכולה להתחייב לחדר מסוים במלון, לא למבנה, לא לאגף במבנה המלון ולא לקיומם של שירותים אלו או אחרים. מודגש שהפעלת מיזוג אויר ומשך ההפעלה כפופה לכללים שונים, לרבות חסכון באנרגיה, במדינות שונות.

החברה תעביר בקשות ייחודיות של מזמין לספק השירות או למלון אך אין בכך להוות התחייבות אלא אם אושרה הבקשה הייחודית מראש ובכתב במסגרת אישור ההזמנה. למזמינים בעלי צרכים מיוחדים, לרבות לנגישות, תבצע החברה בדיקה מול ספק השירות לפני אישור ההזמנה האם ניתן לקיים את בקשתו בפועל ותודיע על המענה שיתקבל לפני ביצוע ההזמנה.

בתי מלון מבצעים לעיתים רישומי יתר ובמקרים כאלו לא יכול בית המלון לספק את השירות שהוזמן ואושר. במקרי תפוסת יתר רשאי המלון להעמיד מלון חלופי, ככל האפשר בסמיכות מקום, לעיתים חדר או מלון מרמה יותר גבוהה. אין בכך כדי לגרוע מזכויות המוקנות למזמין לסעד כחוק, אם וככל שניזוק, במקרים כאלו.

בכל בעיה המתעוררת במהלך השהייה במלון חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק השירותים המקומי שפרטיו מופיעים על ההזמנה או למוקד החברה בישראל כדי לאפשר פתרון מידי ומקומי של הבעיה.

שירותים ייחודיים

השכרת רכב

השכרת רכב היא לנהג יחיד, בעל רישיון נהיגה בינלאומי תקף, המחזיק כרטיס אשראי בינלאומי תקף שגילו מעל 24. בעת קבלת הרכב יתבקש השוכר להציג רישיונו, דרכונו וכן כרטיס האשראי.

חברות השכרה אינן מתחייבות לדגם נקוב אלא לסוג רכב מבין קבוצות שונות, בהתאם למצאי שבידן.

יום השכרה הינו בן 24 שעות מרגע מסירת הרכב. בעת קבלת הרכב יש לוודא פרטי סוג הדלק והאם השימוש בו מוגבל לתחום מדינת ההשכרה. איחורים בהשבת הרכב מחייבים עלות נוספת (ליום השכרה או חלקו). החזרת רכב עם מיכל שאינו מלא מחייבת בתשלום דמי טיפול ועלות הדלק ועל כן מומלץ להחזיר הרכב עם מיכל מלא.

על כל מזמין חובה לבדוק ולוודא קיומו של ביטוח והתאמת הכיסוי הביטוחי לצרכיו. למזמין שהצטייד מראש בביטוח מוצע לבחון הצעות לביטוחים נוספים שיוצעו בדלפק ההשכרה ורוכש ביטוחים בנסיבות כאלו עושה כן על אחריותו בלבד.

טיולים מאורגנים

על טיולים מאורגנים חלים כל התנאים ובנוסף תנאים משלימים אלו:
הרשמה לטיול מאורגן הינה על תנאי. המארגן רשאי לבטלו עד שבעה (7) ימים לפני מועד היציאה מכל סיבה שהיא ובכלל זאת מספר הנרשמים. תוואי ולוחות הזמנים של טיול מאורגן מובאים להמחשה כללית בלבד ואינם קשיחים. המארגן רשאי לשנות לוחות זמנים וסדרי ביקור במסלול לפי שיקול דעת המארגן.         

מארגני טיולים שומרים לעצמם זכות לשנותם באורח מהותי, לרבות מועדים, נתיבי טיסה, מסלולי סיור ומחירים לפני היציאה. מזמין שהשינויים אינם על דעתו רשאי לבטל הזמנתו בתוך זמן נקוב (בדרך כלל שלושה (3) ימים) מקבלת ההודעה על השינויים ובמקרה כזה להחזר כל התשלומים ששילם, לרבות דמי רישום. מי שלא יודיע על ביטול הזמנתו במועד ייחשב כמי שאישר את השינויים והסכים להם.

הרשמה לטיול מאורגן פתוחה לכל ואין התחייבות להתאמה כלשהי בין המשתתפים. בתי המלון אינם במרכזי ערים, תיתכן לינה בעיר סמוכה וייתכנו שינויים בזהות בתי המלון. קבלת חדרים, פינוי חדרים ושיבוץ לחדרים יהיו בהתאם ללוחות הזמנים של הטיול ובתאום עם המדריך או המלווה.  

מספר ימי הטיול כוללים את יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוחות הזמנים של הטיסות. שינויים במועדי טיסות, שבטיול מאורגן הינן טיסות שכר, יגרמו לשינויים בלוחות הזמנים של הטיול. במקרה של קיצור בימי הטיול או ביטול פעילויות המזמין זכאי להחזר או זיכוי יחסי. אך מזמין שיבחר שלא להשתתף בחלק מהטיול או בפעילות מסוימת לא יהא זכאי להחזר.

במחירי הטיול המאורגן כלול בדרך כלל תשר לנותני שירותים (נהגים, מלצרים וכדומה) אך לא תשר למלווה או למדריך הישראלי ונהוג לתגמלם בנפרד בסיום הטיול.        

מומלץ למזמיני טיולי מאורגנים לקחת חלק ולהתעדכן בפגישת קבוצה לפני הנסיעה.

הפלגות נופש

על הפלגות נופש חלים כל התנאים ובנוסף תנאים משלימים אלו:

הפלגות נופש מחייבות דרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות ממועד היציאה, באשרות כניסה למדינות היעד ובהתייצבות של שלוש (3|) שעות מראש לצרכי הבידוק הביטחוני.

מועדים ומסלולים להפלגות נופש הם המצוינים במסמכי העלייה לאוניה והם מחייבות על אף הנקוב אחרת במסמכים אחרים אלא אם כן ניתנה הודעה בכתב מטעם החברה או מטעם ספק השירות.

הזמנת נופש באונייה היא לחדרים באונייה הינה לדרוג הרגיל אלא ננקב אחרת במסמכי ההזמנה שאושרו וללא התחייבות לשירות כלשהו שלא ננקב מראש בהזמנה.

סיורים יבשתיים אינם כלולים בעלות ההפלגה ומסופקים על ידי ספקים מקומיים ללא זיקה לחברה. בזמן הסיור היבשתי המזמינים אינם באחריות הספינה או מפעיל השיט והם אחראים לכל פעילות ולכל נזק. על היוצאים לסיור להקפיד על מועד החזרה.

נשים הרות מעבר לשבוע 22 אינן רשאיות להשתתף בהפלגה ונשים הרות עד שבוע 22 חייבות באישור רפואי בכתב, בשפה האנגלית, על כשירותן להשתתף בהפלגה.

סדרי תשלום

מזמינם רשאים לבחור אופן התשלום לנוחותם:

תשלום באמצעות שירותי האתר
לנוחות, ניתן למלא ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בטופס התשלום ולשגרם ביחד עם ההזמנה. האתר מאובטח והחברה תשמור את פרטי המזמין לצרכי טיפול בהזמנותיו בלבד.

החיוב יבוצע רק לאחר השלמת ואישור ההזמנה.

תשלום בטלפון

ניתן להתקשר טלפונית לביצוע הזמנה ותשלום מול נציגי השירות לו יימסרו פרטי כרטיס האשראי. להזמנות באמצעות הטלפון יתווספו דמי טיפול  להזמנות שירותי נסיעות בטלפון.

החיוב יבוצע רק לאחר השלמת ואישור ההזמנה.

שונות

תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי כפופים לאישורה של חברת האשראי.            

בחלק מההזמנות ניתן לשלם בתשלומים לשיעורים וכך גם במבצעים מעת לעת. המזמינים נקראים לבדוק ולברר אפשרויות אלו. מזמין המשלם באמצעות תשלומים מטעם חברת האשראי יחויב גם בריבית ועמלות לחברת האשראי וללא קשר לחברה.

חיוב כרטיסי אשראי במט"ח מבוצע לפי שער העברות והמחאות הגבוה בבנק הפועלים בע"מ או בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ במועד החיוב. 

שירותי תיירות בישראל המוצעים באתר זה נקובים לתושבי ישראל בלבד, המחירים לתיירים שונים.

כל מזין חייב ואחראי לשלם בעבור הזמנתו ולפי התקשרותו עם החברה, ללא זיקה או קשר לאישור חברת אשראי או אופן התשלום שבחר.

מחירי השירותים הנקובים באתר נקבעים ומעודכנים על ידי ספקי השירותים וכפופים לשינויים על ידם. המחירים ניתנים לשינוי עד למועד אישור ההזמנה. 

ביטול

לאחר אישור הזמנה חלים, על כל ההזמנות, דמי שינוי ודמי ביטול בהתאם לתשלומים שנקבעים על ידי ספקי השירותים השונים לכל שירות ושירות, כנקוב בפרטי ההזמנה וכפופות להוראות הביטול שבחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("החוק").

נוסח החוק הוא המחייב לעניין ביטולים. לנוחות, ומבלי לגרוע מהוראות החוק, מובהר שלא ניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר, שהינה הזמנה בכתב, לאחר 14 יום מיום ההזמנה.  

על הזמנה טלפונית שלא אושרה בכתב יחולו תנאי הביטול למכר מרחוק שבחוק.

ביטולים יש להעביר לחברה בכתב ועל המזמין לוודא שהודעת הביטול מטעמו התקבלה בפועל, בפקסימיליה, טלפונית ורשום שעה ושם המאשר. אישור משגור במכשיר הפקסימיליה של המזמין אינו ולא ייחשב כאישור קבלת הודעת פקסימיליה בחברה. מועד הביטול ייחשב מועד קבלת הפנייה בפועל במשרדי החברה.

אין ולא יהיה תוקף להודעות ביטול בעל פה.

הזמנות שיבוטלו שלא בתנאי החוק יחייבו בדמי ביטול בשיעור מלא ולא יקנו זכות להחזר תשלומים (למעט דמי נמל או היטלי בטחון, אם שולמו בעת הזמנת כרטיסי טיסה או הפלגה) ובדמי טיפול. במקרים בהם שילמה החברה לספקי השירותים בפועל, לא תוכל להשיב למזמין דבר. עם זאת לספקי השירותים שיקול דעת לבטל חיובים, בחלקם או במלואם, ואם ייענו לבקשת ביטל והשבה תעביר החברה למזמינים את הסכומים שיושבו לה בפועל.            

במקרי ביטול שלא לפי חוק יחולו דמי טיפול.

שינויים בכל אחד מפרטי או תנאי הזמנה לאחר אישורה מחייב קבלת אישור ספקי השירות ואם יאושרו בתשלום דמי שינוי הזמנה. דמי השינוי כלולים תשלום בגין שינוי לכל אחד מספקי השירותים, כל אחד מהם לפי תנאיו, וכן דמי טיפול כנ"ל, לחברה.

כללי

דפי תשלום מאובטחים בתקן PCI.

בתנאים אלו כלול ומובא מידע כללי בלבד שמטבע הדברים אינו חל ואין מכסה מקרים ייחודיים או חריגים שחובה על מזמינים לבררם ולבודקם לכל אחד ממקרים אלו בנפרד.

מטעמי נוחות ניסוחית בלבד תנאים אלו מובאים בלשון זכר אך ויש לראותם כחלים בלשון נקבה ורבים.

על כל מזמין למסור את מלוא פרטיו לרבות כתובות, טלפון, פקס' ומייל בעת ביצוע ההזמנה לרבות מספרי טלפון למקרי חירום ובעת השהות בחו"ל. על בעלי מאפיינים מיוחדים כגון נשים הרות, מוגבלי נגישות וכדומה לציין את מאפייניהם אלו במועד ההזמנה ואם לא עשו כן לא תישמע כל טענה או דרישה מטעמם בגין כך.

התמונות וההפניות באתר זה נכללו להמחשה בלבד, אינם חלק ממידע המסופק על ידי החברה ואין להסתמך עליהם לצרכי ההזמנה.          
החברה תפעל לשמירת הפרטיות של הלקוחותה ופע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

על הזמנות לפי תקנון זה חלים דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית לבתי המשפט במחוז תל אביב. 

בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 מוגבלת בזאת תקופת ההתיישנות לכל תביעה למשך שלושים (30) חודש בלבד ממועד אישור ההזמנה.