• מבוא

    מבוא

  • מבוא

    מבוא

  • מבוא

    מבוא

מבוא למועדון החברים

מידע לחברי מועדון RCI

אתר האינטרנט של RCI (להלן: "האתר") משמש כאתר לבירור והעברת מידע למנויי ולקוחות החברה וציבור הגולשים באינטרנט בישראל אך לא לביצוע פעולות או הזמנות בפועל (שמבוצעות דרך האתר הבינלאומי בלבד וכפופות לתנאיו של האתר הבינלאומי.
כללי ותקנון אתר זה והתנאים הכללים של RCI יחולו על כל שימוש שייעשה באתר, על כל גלישה בו ועל איתור מידע באמצעותו ויהוו בסיס משפטי לכל דיון בין המנוי לבין החברה. בשל כך כל גולש מתבקש לקרוא את התקנון והתנאים הכלליים במלואם ובעיון.
גלישה באתר או קבלת מידע באמצעותו מהווים הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון והתנאים הכלליים. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנות או התנאים הכלליים הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
תכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר ניתנים להצגה גם בכל מדיה אחרת, לרבות אמצעים סלולאריים, טלוויזיוניים, כתובים או מודפסים וכל אמצעי אחר או אתרים בנוסף או במקום האתר, בין בניהולה של RCI ובין שאינם.
בכל מקום באתר או בתקנון או בתנאים הכלליים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

תנאי חברות למועדון החברים

מידע לחברי מועדון RCI

1. מבוא
1.1. תנאי חברות אלו מגדירים וקובעים את החוזה המשפטי המחייב בין RCI אירופה (להלן "RCI”) לבין כל מי שיש לו זכות משפטית להיות הבעלים, לאכלס או להשתמש בדיור ("זכות נופש") בתכנית, אתר נופש או תכנית נופש המשולבת עם RCI ("אתר נופש משולב") וכן כל אדם המבקש או המתקבל לחברות ב-RCI או המשתמש בתכנית התחלופה של RCI  ("חברים").
1.2. "משתתף ארגוני" (Corporate Participant) הינו חבר שדמי הרישום או דמי החידוש משולמים על ידי ישות או ארגון שעימם יש ל-RCI הסכם למימוש תוכנית התחלופה (RCI Exchange Programme), ולא על ידי החבר עצמו.
1.3. תנאי חברות אלו יחולו על כל התכניות או השירותים ש- RCI מציעה לחברים, חבריהם לנסיעה ואורחיהם (להלן "אורחים") המשתתפים בתכנית התחלופה שלRCI  (להלן "תכנית התחלופה") יחד עם כל תנאי אחר בהתאם להודעת RCI.
1.4. החלטתכם לרכוש זכויות נופש חייבת להסתמך בראש ובראשונה על היתרונות שתוכלו להפיק מהזכויות, השימוש וההנאה מיחידת הנופש שלכם באתר הנופש המסונף, ולא על היתרונות המצופים מחלופות הנופש באמצעות תכנית התחלופה של RCI.
1.5. תנאי חברות אלו ותנאי תוכנית התחלופה לחברים ולאורחיהם, ישימים וחלים אך ורק בין מי שהינם בעלי זכויות נופש ביחידת נופש בפועל ואשר פנו בבקשה להצטרף לתכנית התחלופה, בקשתם אושרה, החברות לא הסתיימה או פקעה מכל סיבה שהיא ואינם חייבים בתשלום כלשהו עקב או בשל החברות או תחלופות נופש או שירותים אחרים.
1.6. תנאי חברות אלו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקי אנגליה ומדינת ווילס, בלא קשר ללאומיותו של החבר.
1.7. בכל מקרה שתנאי חברות אלו יתורגמו לשפה שונה מאנגלית, הטקסט בשפה האנגלית עדיף ומכריע.
1.8. תכניות או שירותים המוצעים על-פי שיקול דעתה של RCI, באמצעות RCI או באמצעות צד שלישי ברשות RCI, כפופים לתנאים שונים ונפרדים ולא לתנאי חברות אלו. הודעה על התנאים הנפרדים תימסר בעת שתוצענה הצעות כאמור.  

2. תכנית התחלופה של RCI
2.1. חברים המשלמים את התשלומים המוזכרים בתנאי חברות אלו ועומדים במכלול תנאי חברות אלו יורשו להשתתף בתכנית התחלופה של RCI ביחד עם מקרים חריגים, כגון משתתף ארגוני שדמי החברות שולמו במלואם על ידי צד שלישי.
2.2.  מדריך RCI לאתרי נופש יישלח לחברים מעת לעת. עותקים נוספים ניתן להזמין כנגד תשלום.
2.3. אפשרויות העומדות לרשות החברים להמרת זכויות נופש, הנהלים והתנאים שלפיהם תתנהל התחלופה, מפורטים במדריך RCI   לאתרי נופש ובפרסומים אחרים של RCI מעת לעת או באתר האינטרנט Rci Israel. נהלים ותנאים אלו כלולים בתנאי חברות אלו.
2.4. ל - RCI  הזכות לסרב להנחיות  בדבר זכות הנופש של חברים, אם התקבלו ממי שאינם חברים או אורחים או מצד שלישי כלשהו, אלא אם יתקבל אישור בכתב מהחבר שאורחים או צד שלישי אלו פועלים בהרשאתו.
2.5. RCI רשאית להציע לחברים מעת לעת אפשרות להשתתף בהסדרים הקיימים עבור חברי "פרימיום", המציעים הטבות נוספות, בכפוף לתשלום נוסף. הטבות אלה כוללות, מבלי הגבלה, הנחות על שדרוג יחידות ב"רגע האחרון", גישה מוקדמת למלאים, הנחות על מוצרים ושירותים אחרים.  
דמי החברות וההטבות לחברי "פרימיום" ייקבעו על ידי RCI מעת לעת ועשויים להשתנות ללא הודעה מראש לחברים. RCI בשיקול דעתה הבלעדי תוכל להשהות, לשנות, להפסיק להציע או להגביל בכל צורה אחרת כל אפשרות הניתנת לחברי "פרימיום", בכל מועד שהוא. האופציות הפתוחות בפני חברי "פרימיום" מפורטת וכפופות לתנאים המובאים באתר Rci . חלק מהמוצרים והשירותים המוצעים לחברי "פרימיום" ניתנים באמצעות צדדים שלישיים ובמקרים כאלו כפופים לתנאים של ומטעם אותם צדדים שלישיים.

3. הגנה על כספי החברים
תכנית התחלופה אינה מכוסה על ידי כללי  ABTA להגנה פיננסית ואינם חלק מחבילות נופש עליהן חלים תקנות או צווים כגון Package Travel, ,Package Holidays &  Package Tours Regulations 1992, באנגליה, או הוראות דיני התיירות, הפיקוח או הצרכנות בישראל.

4. היחסים בין RCI לבין אתרי הנופש המשולבים שלה
4.1. כל אחד מבין RCI, המפַתח, המשווק, המוכר, הנאמן, התאחדות הבעלים וההנהלה של אתר הנופש המשולב הם ישויות משפטיות נבדלות ונפרדות. ל-RCI אין יחסי מיזם משותף או שותפות או סוכנות או נציגות עם מי מביניהם. תכנית התחלופה של RCI  והמוצרים או השירותים שאתרי הנופש המשולבים מספקים או משווקים מטעמם, לרבות אך ללא להגביל לזכות הנופש, הינם נפרדים ושונים ללא תלות או קשר זה עם זה.
4.2. RCI אינה מבטיחה דבר ואינה מוסרת מצג כלשהו (פרט להבטחה או התחייבות בכתב של RCI עצמה) בזיקה לאתר נופש משולב כלשהו, זכות הבעלות או הנאמנות באתר המשולב או ניהולו.   
על החברים חובה לבדוק או לוודא נושאים אלו בעצמם.
4.3. RCI אינה מפתחת אתרי נופש, אינה מוכרת או משווקת זכויות נופש. בין RCI לבין כל אחד מאתרי הנופש המשולבים בתכנית התחלופה קיים חוזה המאפשר לבעלי אתרי הנופש או בעלי זכות נופש לבקש להתקבל לחברות ב-RCI.
4.4. במקרים שאתר הנופש המשולב אינו ממלא את חיוביו החוזיים כלפי RCI או במידה שחוזה השילוב בין אתר הנופש לבין RCI פקע או בוטל מכל סיבה שהיא, אתר הנופש עלול לאבד את מעמדו כאתר נופש משולב, ו-RCI רשאית להשעות או לבטל את זכויותיהם של חברים בעלי זכות נופש באותו אתר.
4.5. תנאי חברות אלו נפרדים ונבדלים מההסכם או הסכמים שבין החברים לבין המפתח, המשווק, המוכר, הנאמן, התאחדות בעלים או מנהלי אתר נופש משולב.
4.6. מידע על אתרי נופש משולבים המפורסם על ידי RCI, לרבות וללא הגבלה, זמינות מתקנים פיזיים, מתקני רווחה ושירותים  מבוסס על מידע המתקבל מהאתר המשולב. תשומת לב החבר נקראת לכך שמתקנים פיזיים, מתקני רווחה ושירותים באתר המשולב אינם זמינים בהכרח, עשויים להיות מוגבלים או לא זמינים בתקופות שונות. על כן, הגם ש-RCI עושה כל שניתן באורח סביר להבטיח שהמידע עדכני,  RCI אינה נושאת באחריות למידע חלקי או מצגים שאינם מדויקים בשל מידע שסיפק אתר נופש משולב לחברים או אורחים, אלא במקרה בו תוכח רשלנות של  RCI עצמה. 

5. בקשה להתקבל לתוכנית התחלופה
5.1. כדי להתקבל כחברים בתכנית התחלופה עליכם לעמוד בתנאים הבאים:
5.1.1. גיל  18;
5.1.2. להגיש בקשת קבלה לתכנית תחלופה של RCI על בטופס המתאים (בעצמכם או באמצעות מי מטעמכם);
5.1.3. לשלם את האגרות הישימות (באופן אישי או באמצעות מי מטעמכם);
5.1.4. לקבל את אישורה והסכמתה של  RCI לבקשה.
5.2. אנו שומרים זכותנו לסרב לבקשה מסיבות סבירות, לרבות, ללא הגבלה בזכותנו, אם נידרש לעשות זאת לפי חוק, הוראות או תקנות של כל גורם ממשלתי או מקומי או לאומי או על ידי רשות שיפוטית, ציבורית, פיקוח או אכיפה מוסמכת.
5.3. בכפוף לתנאים אלה, חברותכם ב-RCI תיכנס לתוקף  מהמועד בו תקבלו הודעה בכתב עם מספר החברות שלכם.
5.4. החברות היא שנתית, תחילתה ביום בחודש שבו נכנסה חברותכם לתוקף לראשונה וסיומה ביום האחרון באותו חודש קלנדרי בשנה העוקבת, שנת התפוגה.
5.5. חברותכם מכסה כל זכות נופש בבעלותכם, של עד וכולל  5 שבועות בכל אתר נופש משולב. על החבר לשלם האגרות או דמי רישום נפרדים ונוספים בעבור כל זכות נופש העולה על 5 שבועות.
5.6. חברות חייבת להיות בשם ישות טבעית בעלת זכות נופש באתר(ים) משולב (ים).
5.7. במקרה שהבעלות בזכות הנופש היא לחברה, שותפות, נאמנות, התאחדות שאינה מואגדת או אחרת, על החברות להירשם תחת שמו של אדם טבעי, מטעם החברה או התאגיד או הישות האחרת.
5.8.  עד שני בעלים משותפים של זכות נופש המתגוררים באותה כתובת רשאים לבקש חברות אחת. הנכם מתבקשים למַנות חבר אחד כאיש קשר בזיקה לחברוּת.
5.9. RCI רשאית לקבל הנחיות וליתן מידע על החברות לכל אחד מהשותפים בבעלות על זכות הנופש.
5.10. במקרה של הנחיות סותרות מבעלים משותפים, נפעל לפי ההנחיות הראשוניות. היה ונוסיף לקבל הנחיות סותרות מבעלים משותפים, אנו רשאים, בשיקול דעתנו הסביר, להשעות או לבטל (עם החזר כספי תואם) את התחלופה בזכות הנופש, אלא אם ניתן  ליישב או לפתור הסתירה בהנחיות  ובמהירות.
5.11. בעלים משותפים של זכות נופש המתגוררים בכתובות נפרדות חייבים לבקש חברויות  נפרדות.
5.12. סדרה אחת של  פרסומיRCI  תישלח לכל כתובת חברות רשומה.
5.13. החברות בתכנית התחלופה היא אישית ולא ניתנת להעברה. 

6. שיטות תשלום וההחזר
6.1. עליכם לציין את מספר חברותכם בכל ההעברות הבנקאיות, תשלומים בהמחאות וכדומה, כדי למנוע תקלות ועיכובים שלא לצורך.
6.2. עליכם החבות בכל העמלות שהבנק שלכם גובה בגין כל התשלומים ל-RCI או החזרים מ-RCI, למעט מקרים שיוכח כי RCI פעלה שלא כשורה.
6.3. אנו נבצע החזרים באופן ובמטבע שבו בוצע התשלום המקורי לידינו. 

7. חידוש חברות
7.1. המשך החברות בתוכנית התחלופה מותנה בתשלום האגרות הרלוונטיות לכל שנת חברות.
7.2. ניתן לחדש או להאריך את החברות בכל עת טרם פקיעת החברות השוטפת על ידי העברת האגרה הרלוונטית לידי RCI.
7.3. במקרים שלא יבוצע תשלום עד המועד הקובע הנקוב בתזכורת שתישלח אליכם, אנו שומרים על זכותנו להשית אגרה בגין השבת חברות לתוקפה בנוסף לאגרה הישימה לחברות; סכום האגרה להשבת חברות עשוי להשתנות, סכומה עתה הוא 150 £ (לירות שטרלינג) ותשלומה מהווה תנאי מוקדם להשבת החברות לתוקפה.
7.4. אנו שומרים על הזכות לסרב לבקשות חידוש חברות מטעמים סבירים, לרבות וללא הגבלה, אם נידרש לכך לפי חוק, , הוראות או כללים מטעם כל רשות מקומית או לאומית, או על ידי רשות משפטית, רשות פיקוח או בתי משפט. במידה ובקשת חידוש חברות תסורב, נחזיר את אגרת החידוש שנשלחה אלינו. 

הערה: תשומת הלב לתנאי סעיף 16 שלהלן באשר לזכותה של RCI לבטל או להשעות חברות.

8. מכירת זכויות הנופש
8.1. עליכם להודיע לנו במועד המוקדם ביותר האפשרי אם מכרתם או העברתם את הזכות המשפטית שבידכם לנופש (זכות הנופש).
8.2. חובתכם  להודיע לרוכש או לנעבר על כל הפקדת זכות עתידית לתאריך עתידי של זכות הנופש שלכם במאגר RCI וחובתכם להודיע לנו על ההסכם עם הרוכש או הנעבר את זהות הזכאי למימוש של ההפקדה האמורה.
8.3. מכירה או העברה של זכות נופש כפופה לכל הפקדה עתידית במאגר RCI ולכל אישור תחלופה שנשלח אליכם. 

9. הפקדת זכות הנופש
9.1. טרם שתהיו זכאים לבקש תחלופה או לקבל אישור תחלופה, עליכם:
9.1.1. להיות חברים בעלי חברות בתוקף, לשלם את התשלומים או האגרות החלים בפועל (לרבות כל חיוב חל) עד וכולל המועד האחרון של זכות הנופש המופקדת ועד וכולל המועד האחרון של התחלופה המבוקשת, וכן;
9.1.2. להפקיד בידינו את זכות הנופש כדי שיועברו למאגר התחלופות של RCI
9.2. אנו נפנה אליכם בהודעה בכתב כדי לאשר את הפקדת זכויות הנופש שלכם במאגר  RCI תוך 14 יום מיום הפקדתכם.
9.3. בהפקדת זכויות הנופש אתם מוותרים על כל זכות להשתמש בהן ומסכימים ש-RCI תשתמש בזכויות אלו בלא הגבלה.
9.4. אינכם רשאים להשתמש בזכויות הנופש שהופקדו או אישורי תחלופה למטרות מסחריות כלשהן לרבות השכרה, מכירה או  החלפת זכות עם צד שלישי או הרשאת צד שלישי כלשהו למטרות אלה.
9.5. הפקדת זכות הנופש בידי RCI מהווה הצהרה והתחייבות מטעמכם:
9.5.1. תהא בידכם הזכות החוקית לשימוש או להמחאת השימוש בזכות הנופש המופקדת ובכל שאר שירותי אתר הנופש הנגישים בתקופה המופקדת; וכן,
9.5.2. זכות הנופש המופקדת לא הוסבה או תוסב או הועמדה או תועמד לרשות, לא הוצעה ולא תוצע לצד שלישי כלשהו; וכן,
9.5.3. זכות הנופש ויחידת הנופש הינן במצב טוב ושמיש למיטב ידיעתכם; וכן,
9.5.4. כל  דמי התחזוקה המוערכים, המסים והחיובים האחרים החלים על זכות הנופש במועד ההפקדה שולמו בפועל וכל חיוב שייווצר לאחר מועד ההפקדה ישולם עד מועד התשלום הנקוב. במקרה ולא יתמלאו תנאי סעיף זה (9.5.4) ואתר הנופש המשולב יסרב גישה  לחבר ו/או אורח, הנכם אחראים ותישאו במלוא העלות להסדרת אירוח חלופי על ידי RCI.
9.6. הנכם רשאים לבטל את ההפקדה של זכות הנופש שלכם בכל עת אלא אם זכות הנופש הוקצתה לצד שלישי או שנשלח אליכם אישור תחלופה בשל ההפקדה.
9.7. אם לא ביקשתם תחלופה באמצעותRCI  או לא הסכמתם לקבל אחת מאפשרויות הבחירה הסבירות לאתר נופש או לתאריכים שהציעהRCI  תוך 24 חודשים מתאריך תחילת ההפקדה של זכות הנופש,יפוג תוקף ההפקדה, יאבד כל האשראי להפקדה זו ולא תהיו זכאים לתחלופה אחרת כנגד הפקדה זו. 

10. קדימויות במערכת התחלופה
10.1. "כוח תחלופה להפקדה" הינו  השווי ש-RCI העריכה ושייכה לזכויות הנופש המופקדות במאגר RCI במועד ההפקדה או הערך שנגזר בעת ביצוע הפקדה משולבת ו\או יתרת הפקדות בהתאמה לתנאים אלה. . כוח תחלופה להפקדה מותנה ויכול להשתנות מהפקדה להפקדה ומשנה לשנה (בהתאם לקריטריונים הנקובים בתנאים אלה).
10.2. RCI, בשיקול דעתה הבלעדי, רשאית להעריך מחדש את השווי שנזקף לזכויות הנופש שהופקדו במאגר RCI. במקרים של הערכה מחודשת לאפשרות המגורים החלופית שהופקדה במאגר של RCI שהגביר את כוח התחלופה לאותה הפקדה של זכות הנופש או המגורים החלופיים או של ההפקדה המשולבת או של  יתרת ההפקדות, יתואם  כוח התחלופה על ידי RCI.
10.3. " כוח תחלופה" הוא השווי שאתם נדרשים לו על מנת לקבל זכות שימוש ביחידת נופש נקובה שהופקדה על ידי חבר אחר במאגר RCI (או שניתנת לתחלופה בהקשר אחר). כוח תחלופה כפוף לשינויים בפעילות המערכת ובקריטריונים מפורטים סעיף 10 זה. כח התחלופה של כל יחידת אירוח או זכות נופש במאגר RCI אינו זהה ויכול להיות אחר מזה הניתן לכח התחלופה להפקדה של אותה זכות נופש או יחידת אירוח.
10.4. בעת בחינת בקשה לתחלופה RCI תשווה את כוח התחלופה להפקדה של כל זכות נופש מופקדת ספציפית לכח התחלופה של היחידה או זכות הנופש שמבקשים לקבלה. אם כוח התחלופה המופקד קטן או שווה לכח התחלופה המבוקש - תחלופה יכולה להתממש,  בכפוף ליתרת התנאים החלים.
10.5. בעת בחינת כח התחלופה להפקדה ואת כוח התחלופה, RCI תביא בחשבון גורמים כגון: 
(i) ביקוש, היצע, סיווג, הקבצה ויכולת המימוש בזכויות הנופש המופקדות במאגר שלה, וכן במאפיינים הגיאוגרפיים של אתר המשולב בו מצויות זכויות הנופש המופקדות; (ii) עונת זכויות הנופש המופקדות במאגר;  
(iii) מאפייני סוג וגודל יחידת הנופש הרלוונטית (כגון מספר החדרים, המטבח, פרטיות ותפוסה מקסימאלית של היחידה הפיזית);  
(iv) תגובות, הערות ותלונות שהתקבלו מחברים ששהו או ביקרו באתר הנופש המשולב בו  מצויות זכויות הנופש;  
(v) מועד ההפקדה ומועד התחילה של זכויות הנופש שהופקדו.
10.6. RCI, בשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לחתום על הסכמים עם אתרי נופש משולבים לפיהם תעניק כח תחלופה להפקדה ליחידות מגורים שיופקדו במאגר על פי נגזרת ממוצעת של כח התחלופה של יחידות אלו.
10.7. משתתפים ארגוניים רשאים לבקש תחלופה שאינה מחייבת בהפקדה מוקדמת של זכויות הנופש. בנסיבות כאלה יחולו תנאים נוספים וספציפיים.
10.8. בנוסף, זכויות נופש או אירוח המופקדות במאגר RCI יוקבצו אזורית על מנת להקל את התחלופות. RCI רשאית להקפיא או לשמור בנפרד תחלופות אירוח מופקדות במסגרת המאגר, כדי להתאימן להזמנות אזוריות ולביקושים צפויים.
10.9. RCI בשיקול דעתה הבלעדי רשאית להחיל מגבלות או שינויים נוספים בתהליך התחלופה, על פי בקשות אתרי נופש משולבים.

11. כח תחלופה להפקדה  ויתרת הפקדות
11.1. על מנת לקבל מקסימום כח תחלופת להפקדה, יש להפקיד את זכויות הנופש לפחות 9 (תשעה) חודשים טרם מועד תחילת זכויות נופש אלה. במקרה של הפקדה בתקופה קצרה מ-9 (תשעה) חודשים, ייתכן וזכויות הנופש המופקדות יקבלו כח תחלופה להפקדה נמוך יותר.
11.2. כל הפקדה של זכויות נופש לצורך תחלופה שתבוצע 10 (עשרה) חודשים מראש או יותר לפני מועד תחילת זכויות הנופש, תהיה זמינה לתחלופה בלעדית על ידי חברים זכאים בתוכנית החלפת נקודות למשך תקופה של 31 (שלושים ואחד) יום ממועד ההפקדה, כולל יום ההפקדה, ולא תהיה זמינה בתקופה זו למטרה אחרת, לרבות לצרכי השכרה.
11.3. ניתן יהא להאריך את תוקף  ההפקדה של זכויות הנופש או יתרת ההפקדות או הפקדות משולבות , באמצעות בקשת הארכה בפרקים של שלושה עד שישה חודשים ועד למקסימום של שנה. RCI רשאית לחייב בדמי שירות לכל הארכה. RCI שומרת על זכותה להפסקת אפשרות הארכות כאמור, לשנות את תנאי הארכות להפקדות ולשנות את דמי השירות לכל הארכת ההפקדה, בשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בזיקה להארכת הפקדות יפורסמו באתר RCI בכתובת www.rci.com.
11.4. במקרה בו כח התחלופה של תחלופה מאושרת נמוך מכוח החלפת ההפקדה ששוייך להפקדה או נמוך מהפקדה משולבת לצרכי התחלופה, RCI רשאית  להעמיד "אשראי הפקדות" בו ניתן להשתמש בתחלופות עתידיות.
11.5. ניתן לשלב שתי הפקדות או יותר של זכויות נופש  ויתרת הפקדות, לקבלת "הפקדה משולבת" חדשה שכוח ההפקדה שלה משקף את מכלול כח התחלופה המופקדת של כל יחידות ההפקדה היוצרות את ה"הפקדה המשולבת". RCI רשאית לחייב בדמי שירות בעבור שילובים כאלו.. RCI שומרת על זכותה להפסקת האפשרות ליצירת הפקדות משולבות, לשנות את תנאי ההפקדות המשולבות, לשנות את דמי השירות להפקדות משולבות בשיקול דעתה הבלעדי. דמי השירות בעבור הפקדות משולבות יפורסמו באתר RCI בכתובת www.rci.com. בקשת תחלופה לאתר בו מצויה היחידה או אליה משויכות זכויות הנופש שלכם לקבוצת אתרי נופש המשולבת עם אותו אתר, עדיפה ותקבל קדימות על פני בקשות תחלופה של חברים שאינם מאותו אתר או קבוצת אתרי נופש משולבים, בכפוף לכך  שברשותכם כוח תחלופה מופקד הנדרש לקבלת התחלופה המבוקשת.

12. בקשה לתחלופה
12.1. עליכם לשלם מראש את דמי התחלופה החלים במועד הגשת הבקשה לכל תחלופה מבוקשת.
12.2. במקרה וייבצר מ-RCI לאשר תחלופה המקובלת עליכם, RCI,  לבקשתכם, תחזיק את דמי התחלופה כאשראי בחשבונכם למטרת תחלופה עתידית או תחזירם.
12.3. לפחות חבר אחד בחבורת התחלופה חייב להיות בן 18 או יותר (21 שנים או יותר כדי לנסוע לארה"ב). או בהתאם לדרישות גיל מינימלי הנדרש ע"י אתר הנופש המצורף.
12.4. אפשרותנו לאשר בקשת תחלופה תלויה בזמינות זכויות הנופש שהופקדו על ידי חברים אחרים או שחברים אחרים צפויים להפקיד במאגר RCI, המקובלות עליכם. לפיכך, לא ניתן להבטיח שבקשה מסוימת לאתר מסוים, אזור, מועד נסיעה, סוג או גודל דיור, ספק הנסיעות או כל פרט אחר הקשור בתחלופה המבוקשת, ייענו. RCI תפעל על מנת להציע לכם אפשרויות תחלופה זמינות.
12.5. הזמנת התחלופה מהווה חוזה מחייב משפטית בעת ביצועה.
12.6. אישור התחלופה יהא בתוקף ממועד אישור התחלופה על ידי נציג השירות. עם קבלת האישור עליכם לבדוק את כל פרטיו בזהירות ובקפידה ועליכם להודיע לנו בהקדם האפשרי אם חלה  טעות. תשומת לבכם לכך שכל שינוי שמועדו מאוחר יותר על ידכם עלול להיחשב לביטול.
12.7. RCI תחיל על התחלופות מגבלות סבירות לבקשת אתרי הנופש המשולבים. הגבלות אלו יכולות להיות מסוגים שונים, לרבות איסור על חבר ואורחיהם לבצע תחלופה יותר מפעם אחת בתקופה נתונה, איסור על תחלופה מאתרי נופש משולבים הממוקמים באותו אזור, דרישות גיל מינימלי וכדומה.  

כן ייתכנו מגבלות ושינויים בתחלופה או אירוחים מאושרים בשל כוח עליון, תנאי מזג אויר ייחודיים, ביטולי חברות, ביטולי שילוב אתרים או ביטולי הפקדות ונסיבות דומות שאינן בשליטת RCI. 

13. הקצאת ושימוש  בדיור חלופי
13.1. החברים מקבלים ומסכימים שגודל יחידת הדיור, עיצובה, האִביזרים שבה, ריהוטה, שירותים הנלווים לה על האפשרויות והמתקנים באתר, יכול ויהיו  שונים מאלו ביחידה  בה לחברים זכות נופש.
13.2. אתרים משולבים רשאים  להקצות דיור חלופי ליחידה שאושרה, בתנאי שיש בה תפוסה מקסימאלית זהה ומאפייניה דומים, לפי צרכי האתר.
13.3. החברים, חבריהם למסע או אורחיהם חייבים לאכלס ולהשתמש ביחידה החלופית באחריות, בזהירות ובאורח בטיחותי וזהיר.
13.4. החברים אחראים לכל נזק שיגרמו הם עצמם, חבריהם למסע או אורחיהם בעת שהותם באתר נופש משולב.
13.5. על החברים, חבריהם למסע או אורחיכם מוטלת החובה למלא אחר הכללים ותקנות אתר הנופש המשולב.
13.6. על החברים, חבריהם למסע או אורחיכם מוטלת החובה להחליף או להשיב כל פריט חסר ביחידה טרם עזיבתה, אחרת אתר הנופש המשולב יוכל לחייב אתכם ו/או את אורחיכם בגין השבת הפריט או לנכות חלק מההפקדה שלכם, או את כולה.
13.7. חברים למסע חייבים בליווי של חבר בתכנית התחלופה של  RCI, אלא אם בידם תעודת אורח בתוקף.
13.8. מספרם הכולל של האנשים (לרבות תינוקות וילדים) ביחידת דיור לא יעלה על התפוסה המרבית של היחידה כנקוב באישור התחלופה או באישור האירוח אחרת רשאי אתר הנופש המשולב לסרב כניסה או לחייב בתשלום נוסף.
13.9. החברים אחראים לתשלום כל מס רלוונטי, הוצאות אישיות, עלות מתקנים וציוד כגון חשמל, גז וכדומה, אגרות ביטחון וחיובים דומים המוטלים על ידי אתר נופש משולב גובה מאורחיו בעבור השימוש בשירותיו או במתקניו או בציודו.
13.10. חברים שהם, חבריהם למסע או אורחיהם מיועדים להגיע לאתר משולב שלא במועדי הקבלה הרגילים או הנקובים באישור התחלופה, חייבים לתאם מול האתר במישרין  הסדרי קבלה חלופיים. אתר הנופש המשולב רשאי לגבות תשלום נוסף או להתנות תנאים אחרים בעבור כל שימוש במועדים שלא נקובים ובאישור בתחלופה.
13.11. חבֵרים או אורחיהם שלא יוכלו להזדהות באמצעות דרכון תקף, רישיון נהיגה או אמצעי זיהוי מקובל על דעת אתר משולב עלולים שלא לקבל זכות כניסה לאתר.  

14. אורחים
14.1. באישור תחלופה רשאים להשתמש רק חברים שהפקידו את זכות הנופש שלהם למטרות תחלופה במאגר RCI, אלא אם החברים יעבירו את אישור התחלופה לבן משפחה או חבר באמצעות רכישת תעודת אורח מ-RCI כנגד התשלום העדכני החל באותו מועד, לרכישת תעודות אורח כאמור.
14.2. בעלי זכויות נופש באתרים משולבים שאינם חברים בתוכנית התחלופה של RCI אינם זכאים לקבל תעודת אורח, אלא אם חלים תנאי סעיף 14.1.
14.3. על החברים למסור לאורחיהם פרטים ומידע מלאים על תנאי תכנית התחלופה ועל נהליה ובמיוחד לוודא שאורחיהם יקפידו לבחון את מלוא פרטי תעודת האורח ותנאי האירוח החלים בזהירות ובקפידה  וכי יודיעו ל-RCI בהקדם האפשרי אם חלה טעות כלשהי.
14.4. רק מי  ששמו נקוב בתעודת האורח רשאי להשתמש באישור.
14.5. לאדם ששמו נקוב בתעודת האורח יכולים להצטרף אחרים ובלבד שמספרם הכולל לא יעלה על התפוסה המרבית הנקובה באישור התחלופה.
14.6. תעודת אורח אינה ניתנת להעברה או  לשימוש לכל מטרה מסחרית, לרבות השכרה, מכירה או תחלופה לצד שלישי.
14.7. השימוש בתעודת האורח כפוף לכל התנאים, המגבלות, סייגים או חיוב בתשלומים הנקוטים באתר המשולב הרלוונטי.
14.8. חבר אחראי לכל מעשה, מחדל, התעלמות או חסר  מטעם אורחיהם בין אם התלוו אליהם ובין אם לאו, לרבות כל נזק שייגרם על ידם או הוצאה שלא שולמה על ידם, לכל חיוב רלוונטי לרישום או ביטולו, אכלוס יחידת הנופש מעבר לתפוסה המרבית וכן להחלפת כל פריט שיחסר.
14.9. על אורח נאסר להעמיד פני חבר בעת שהותו באתר משולב.
14.10. דמי הנפקת תעודת אורח לא יוחזרו.

15. ביטול תחלופה יזום על ידי חבר
15.1. חבר רשאי לבטל תחלופה מאושרת בכל עת בהודעה בכתב (באמצעות מכתב, פקסימיליה או דוא"ל) ואנו נפעל לפי הנחיותיכם.
15.2. למעט במקרים בהם יחולו הוראות ביטול ייחודיות עליהם נמסור לכם או אם נרכשה על ידכם מאיתנו הגנה מפני ביטול (מוצר שלנו), חבר יהא זכאי להשבת דמי התחלופה רק אם RCI תקבל הודעת ביטול עד לסוף היום ה-14 מיום אישור ההזמנה (אלא אם מועד הביטול הוא פחות מאשר 14 יום מיום תחילת התחלופה המאושרת,  במקרה כזה אין זכות להחזר).
15.3. חבר המבטל את התחלופה, בתוך 14 היום כנ"ל, ולפחות 2 ימי עסקים לפני מועד תחילתה, יוכלו לבקש תחלופה אחרת כנגד זכויות הנופש שהפקיד במאגר RCI; אך במקרה כזה ייתכן שכוח התחלופה של זכויות הנופש המופקדות יפחת.
15.4. במקרי ביטול תחלופה, בתוך 14 היום כנ"ל, אך פחות מ-2 ימי עסקים לפני מועד תחילתה, לא ניתן לקבל זכות לתחלופה אחרת כנגד זכות הנופש המופקדת במאגר RCI.

הערה: היה וסיבת הביטול מכוסה בתנאי פוליסת הביטוח שלכם, ייתכן שתוכלו לדרוש החזר דמי התחלופה. 
15.5. ראו פרטים ותנאים עדכניים המפורסמים באתר www.rci.com למוצרי הגנה מפני ביטול המציעים אופציות משופרות. ל-RCI שיקול דעת וזכות בלעדית להפסקת שיווק המוצרים בכל עת.

16. ביטול תחלופה על-ידי RCI
16.1. אנו שומרים על זכותנו לבטל תחלופה שאושרה (בלא החזר כספי) ולבטל בקשה לתחלופה ולסרב זכויות תחלופה במקרים הבאים:
16.1.1. תשלום שביצעתם סורב על ידי הבנק או חברת האשראי; או
16.1.2. לא שילמתם דמי תחזוקה או חיובים דומים בזיקה לזכויות הנופש במועדן הקבוע לתשלומם.
16.2. RCI אינה מקבלת אחריות ולא תהא אחראית במקרה שזמינות אתר אירוח שאושר בטלה מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתנו, כגון: בשל הזמנת יתר (over booking) (שלא מטעם RCI), מניעת גישה על ידי האתר המשולב או אסון טבע כלשהו, כוח עליון, מהומות אזרחיות, פעולה ממשלתית או פעילות טרור וכדומה.
16.3. ככל שהנסיבות המתוארות בסעיף 16.2 לעיל אירעו לפני היציאה לדרך, אנו שומרים על זכותנו לבטל את התחלופה שאושרה. בנסיבות אלו תוצע לכם תחלופה דומה אחרת כנגד הפקדתכם. היה ולא תאותר תחלופה זמינה ודומה אחרת זמינה, RCI תחזיק בדמי התחלופה ששילמתם לזכותם ובחשבונכם כנגד תחלופה עתידית או, לבקשתכם, דמי התחלופה יושבו לכם ותהיו רשאים לבקש תחלופה אחרת כנגד הפקדתכם, בלי להפחית  את כח התחלופה של זכויותיכם המופקדות.
16.4. RCI  שומרת על זכותה לבטל תחלופה שאושרה, לבטל לצמיתות זכויות תחלופה, להפקיע תוקפן של תעודות אורח, לסיים חברות חבר רלוונטי ו/או למנוע גישה למוצרים או לשירותים המוצעים לחברים בכל אחד מהמקרים הבאים:
16.4.1. שימוש לרעה בתחלופה מאושרת; או
16.4.2. שימוש לרעה באישור אירוח על ידי חבר ו/או אורחו (אורחיו), במיוחד, ומבלי לגרוע, שימוש למטרות מסחריות); או
16.4.3. הפרה אחרת של תנאי חברות אלו, כאשר בשיקול דעתה הסביר של RCI, השימוש לרעה או ההפרה האמורים מצדיקים את נקיטת הסנקציה.
16.5. במקרים שניתן לעשות כן לאור הזמן הנתון, תודיע RCI לחבר הרלוונטי על הסנקציה הצפויה וסיבותיה ליישומה ותעניק לחבר הזדמנות סבירה להגיב בטרם תממש את הסנקציה בפועל. 

17. סיום חברות על-ידי חברים

אתם רשאים לסיים את חברותכם בכל עת באמצעות מסירת הודעה בכתב ובלבד שלא המחאתם את זכויות הנופש לאחרים ולא קיבלתם אישור תחלופה כנגד הפקדה.

18. סיום חברות או השעייתה על-ידי RCI
18.1. RCI שומרת על זכותה לבטל או להשעות את החברות ואת כל זכויות התחלופה העתידיות וכן לבטל כל תחלופה מאושרת שטרם מומשה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
18.1.1.  במקרה ולא תמלאו אחר תנאי מתנאי חברות אלו;
18.1.2.  במקרה ולא תשלמו כל סכום המגיע ל-RCI או לכל תאגיד  הקשור בה או לכל אתר נופש משולב או לכל ישות אחרת הקשורה בתחלופה, ביחידת הנופש נשוא התחלופה, בזכות הנופש שלכם (לרבות דמי תחזוקה או כל חיוב אחר מטעמכם לאתר הנופש המשולב בקשר לזכות הנופש שלכם) או בשל הסדרי נסיעות רלוונטיים כלשהם;
18.1.3. במקרה והאתר שבו אתם בעלים של זכויות נופש מפסיק להיות אתר משולב כמוגדר בסעיף 4.4 לעיל;
18.1.4.  במקרה שתוגש על ידכם תביעה כלשהי בזיקה לתכנית התחלופה של RCI, ליחידת הדיור נשוא התחלופה, זכות הנופש שלכם או הסדרי נסיעות  רלוונטיים;
18.1.5. במקרה של מתלוננים קנטרניים או סדרתיים או המאיימים באלימות או הנוקטים באלימות פיזית או בהטרדות או בניצול זכויות לרעה, לרבות כלפי העובדים.
18.2. בוטלה או פקעה תחלופה מאושרת בשל הפרת תנאי חברות אלה, יחולטו דמי התחלופה שלכם, אך RCI תשיב את זכות הנופש שהופקדה במאגר RCI, אלא אם זכות הנופש הוחלפה ונמסרה בפועל לצד שלישי. 
18.3. עם סיום חברות, נחזיר דמי חברות ששולמו מראש על ידי חבר (אך לא מטעמכם), בניכוי דמי מינוי לשנה קלנדרית מלאה בגין כל שנה או חלק משנה של חברות (או ממועד חידוש החברות האחרון) אלא אם הסיום נובע מהפרת תנאי החברות או אי-תשלום סכומים כלשהם שהחבר חייב. במקרים כאלו, החבר אינו זכאי להחזר.
18.4. היה והחבר לא שילם את דמי האחזקה או חיובים אחרים עד למועד הקבוע לכך,RCI  רשאית להשעות את החברות עד לקבלת הודעה שכל החיובים הפתוחים נפרעו בפועל.
18.5. חברות תפקע או בקשת חידוש תסורב במקרה שאתר נופש משולב מבטל או מחלט את זכות הנופש של החבר ואין לחבר זכות נופש אחרת באתר משולב אחר.

19. תלונות
19.1. תלונה בזיקה ליחידת הנופש או לשירותים מטעם אתר הנופש המשולב חובה להגיש בהזדמנות המוקדמת ביותר האפשרית לנציג מוסמך של אתר הנופש המשולב ובאתר עצמו. היה ולא נמצא פתרון משביע רצון, על החבר או האורח ליצור קשר טלפוני למוקד שירות או משרד RCI הקרוב בהקדם האפשרי או עם משרד RCI בישראל.
19.2. ל-RCI אין כל חבות או אחריות כלפי חבר או אורח בשל כל הוצאה או עלות בהן נשאו במהלך שהותם באתר נופש משולב (לרבות וללא שיש בכך לגרוע, עלויות דיור חלופי) כאשר חבר או אורח התלוננו על יחידת הדיור או השירותים באתר הנופש המשולב, אלא אם יינתן אישור מראש בכתב ממשרד RCI בקיטרינג, אנגליה, או ממוקד או משרד RCI המקומי, ברחוב הברזל 2, רמת החייל, תל-אביב 69710.

הערה: תשומת הלב לתנאי סעיף 21 להלן  המפרט אחריות RCI.
19.3. במקרה הלא-סביר שלא עלה בידי אתר הנופש המשולב למצוא פתרון או ליישב את המחלוקת, על חבר לפנות למחלקת שירות לקוחות, ברחוב הברזל 2, רמת החייל, תל-אביב 69710, בתוך 30 יום ממועד חזרה מהנופש. יש לציין את מספר החברות שלכם וכל מידע רלוונטי. RCI שומרת על זכותה לסרב לשקול תלונה, שלא תהא בהתאם לנוהל פשוט זה.

20. מחלוקות
מחלוקות הנובעות או בזיקה לחוזה זה שלא ניתן ליישבן בדרכי נועם, יועברו לבורר בכפוף לתנאי ההזמנה של RCI שיכריע על פי ובהתאם לתנאי חברות אלו.  

בכל מקרה אחר, הצדדים יעבירו כל מחלוקת לגישור טרם פניה לבתי המשפט להם מוקנה הסמכות. יישוב כל מחלוקת, בין בגישור ובין בבתי המשפט תהא בהתאם, בכפוף ובפרשנות המעוגנת בנוסח תנאי חברות אלו, המהווים חוזה התקשרות מחייב. 

21. אחריות RCI לחברים
21.1. היה ויארע נזק או הפסד לחבר או אורח עקב תכנית התחלופה של RCI, ללא חשיבות למקורם, RCI תישא בהפסד או נזק אלו ועד לסכום מרבי של פי שלושה מדמי התחלופה ששולמו ל-RCI באותו מקרה וזאת כפיצוי מוערך ומוסכם מראש (למעט מקרי מוות או נזק גופני שמקורם ברשלנות RCI בהם לא תחול מגבלה זו).
21.2. RCI אינה אחראית ולא תישא בכל חבות שהיא בשל אובדן או נזק או גניבה של רכוש החבר עקב שהות ושימוש באתר(י) נופש משולב(ים).
21.3. מגבלות אחריות וחבות אלו חלות גם על כל החברות המסונפות של RCI, זכייניות, נותני שירותים וסוכנים של RCI.
21.4. RCI לא תישא בחבות או אחריות כלשהם בשל מעשים או מחדלים של צד שלישי כלשהו בזיקה לכל שירות או מוצר שאינו תחלופה.
21.5. נא תשומת לב החברים  כי RCI אחראית אך ורק למצגים  באשר ל-RCI עצמה או לתכנית התחלופה של  RCI שהוצגו על ידי RCI ולא למצגים אחרים או מטעם צד שלישי כלשהו, עצמאי שאינו סוכן של RCI.
21.6. כל חבר אחראי לדרכון, לאשרה ולכל דרישת כניסה או הגירה אחרת על החבר החובה לאשרם בשגרירויות או בקונסוליות הרלוונטיות. RCI אינה מקבלת אחריות כלשהי במקרה שיימנע מחבר לצאת לדרכו בשל אי-עמידה בדרישות כלשהן הקשורות בדרכון, אשרה, הגירה וכדומה.

22. תקשורת
22.1. ל-RCI שליטה בלעדית בכל המידע על חברים ואורחיהם תושבי המדינות החברות באיחוד האירופי (EU/EEA), וכן כל המידע והנתונים על חברותכם ועל השימוש של החברים ואורחיכם בתחלופה או בדיור או בשירותי נסיעות אחרים המוצעים על ידי RCI (בהתאם לדירקטיבות האיחוד האירופי95/46/EC  ו-7/66/EC), הכל בכפוף לדיני הגנת הפרטיות.
22.2. RCI תחזיק רשומות, לרבות רשומות ממוחשבות, בזיקה לחברותכם ולשימוש שאתם או אורחיכם עושים בתחלופה או בדיור אחר או בשירותי נסיעות המוצעים על ידי RCI (לרבות מידע על אורחיכם שתספקו אתם, יספקו אורחיכם או צד שלישי).
22.3. RCI זכאית לעבד ולעשות שימוש במידע כאמור על מנת לספק לכם או לאורחיכם מוצרים ושירותים מבוקשים;  ליידע אתכם או את אורחיכם על הצעות נוספות בעלות עניין לכם או לאורחיכם (אלא אם אתם או אורחיכם תבקשו מאיתנו בכתב לא לפנות אליכם בהצעות דומות) וכן למטרות ניהוליות, ניתוח שוק וסקירות תפעוליות פנימיות של RCI.
22.4. בהצטרפות החבר לתוכנית התחלופה מובעת הסכמה לכך ש-RCI וכל חברה משולבת או צד שלישי כלשהו מורשה על ידי RCI, זכאים ליצור קשר עמכם או עם אורחיכם באמצעות הדואר, הדוא"ל, הטלפון, לרבות ציוד חיוג אוטומטי, שידורי פקסימיליה ו/או הודעות מוקלטות מראש למטרות המוגדרות בסעיף זה. אנו זכאים לחשוף לכל חברה משולבת וכל צד שלישי הקשור בנו (לרבות, ומבלי לגרוע, אתרי נופש, התאחדויות של בעלים, נאמני אתרי נופש, חברות ניהול, חברות תעופה, חברות ביטוח, חברות להשכרת רכב, מפעילי מעבורות ושיט, מארגני ספארי וספקים אחרים) כל מידע דרוש:
22.4.1. לספק לכם או לאורחיכם מוצרים ושירותים שהתבקשו; או
22.4.2. לוודא פרטים  בזיקה לחברותכם, זכויות הנופש, שימושכם או שימוש של אורחיכם בתחלופות או בדיור אחר; או
22.4.3. להודיע לכם על שירותים  או מוצרים אחרים שאנו מאמינים שיעניינו אתכם.
22.5. חברים ואורחים זכאים לקבל עותק מהמידע המוחזק על ידנו בזיקה לחברים או לאורחים בכפוף לתשלום בסכום המקובל ושלא יעלו על האגרות בסכום הנקוב  בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ולגבי מידע במאגרים המצויים בחו"ל כנגד העלות בפועל, לרבות בהתאם לדיני המדינות בהן מצוי מאגר המידע.
22.6. RCI זכאית להסתמך על הסכמתכם לקבל פניות באשר לשירותים ומוצרים ( גם אם חברותכם הושעתה או פגה או הסתיימה באופן אחר), למשך תקופה של עד שלוש שנים לאחר פקיעת חברותכם, אלא אם תודיעו לנו אחרת.
22.7. RCI  זכאית להסתמך על הסכמת אורחיכם לקבל מידע באשר למוצרים ושירותים במשך שלוש שנים לאחר ששהו באתר נופש משולב או התגוררו בו, ואם השתמשו בשירותי נסיעה נלווים ש-RCI הציעה, נהיה זכאים להסתמך על הסכמתם עד שלוש שנים מתאריך שימושם בשירותים אלו, אלא אם יודיעו לנו אורחיכם אחרת.
22.8. ייתכן שיוקלטו שיחות טלפון אל ומאת RCI ללא הודעה נוספת, לרבות לסיוע בהכשרת צוות ובקרת איכות.

23. שירותים אחרים
23.1. תנאי חברות אלה אינם חלים על שירותים אחרים המוצעים על ידי RCI מעבר  לשירותי התחלופה.
23.2. מבלי שיש בכך להוות הגבלה כלשהי, RCI אינה מספקת טיסות, נסיעות באוטובוס או ברכבת, שירותי השכרת רכב, ביטוח, מעבורות, קרוזים וטיולים מאורגנים וכדומה. ניתן לרכוש שירותים אלה מספקי שירותים כאלו שהם צד שלישי, עצמאיים, ובמקרה של רכישת שירותים כאלו הם כפופים לתנאי הספקים בפועל.
23.3. RCI רשאית ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים שהיא מספקת, לבטלם או להוסיף להם, בכל עת, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

24. שינויים
24.1. RCI   רשאית לשנות מעת לעת תנאי חברות אלו, את תכנית התחלופה של RCI,  יעדים עונתיים, נהלים וסדרי ביצוע תחלופות, בשיקול דעתה הבלעדי. הודעה על שינויים כאמור תועבר לחברים באמצעות פרסום באתר האינטרנט.. תוקף השינויים יהא החל ממועד הפרסום.
24.2. תשלומים ל-RCI (לרבות ומבלי לגרוע דמי רישום או חברות, דמי תחלופה, תשלומי אירוח ותשלומים להשבת זכויות חברות) נבחנים ב-1 בינואר לכל שנה. RCI רשאית להחיל כל שינוי בתשלומים עקב בחינתם החל ממועד זה.  RCI רשאית לשנות סכומי תשלומים בכל עת, בכפוף להודעה מראש במדריך RCI לאתרי נופש ובפרסומים אחרים הנשלחים לחברים מעת לעת, לרבות באמצעות מכתב, דוא"ל או מדיות אלקטרוניות אחרות.
24.3. תנאי חברות אלה וכל שינוי אחר שהחברים יקבלו עליו הודעה כאמור לעיל עדיפים על ובאים במקום נוסחים קודמים שפורסמו במדריך אתרי הנופש של RCI או בכל דרך אחרת.
24.4. RCI רשאית להמחות ולהסב תנאי חברות אלו לכל צד שלישי והמחאה זו תחייב חברים שיקבלו הודעת המחאה. ניתן למסור הודעת המחאה במדריך RCI  לאתרי נופש, באתר האינטרנט, בפרסומים אחרים של RCI , במכתב או בדוא"ל.

משרד רשום:

RCI Europe
Kettering Parkway, Kettering,
Northants, NN15 6EY, England.
Registered in England & Wales.
Registered No: 1148410

משרד בישראל:
רחוב הברזל 2, תל אביב 69710
טל' ++97237650707; פקסימיליה ++97236488950
מייל  rci@rci-israel.com

(C) כל הזכויות (בנוסח האנגלי ובנוסח העברי) שמורות
RCI EURO 2005

RCI\תנאים כלליים נוסח מעודכן - 24.10.10 
שלח

אתרי RCI ברחבי העולם